ilustrační obrázek

ŠKOLSKÁ RADA

EMAIL
skolskarada@zs-komarov.cz


Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada (se):

  1. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 


 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 

Mgr. Ilona Hošková zvolený zástupce pedagogů, předseda ŠR
Mgr. Jana Vajnerová zvolený zástupce pedagogů
Bc. Regina Hourová jmenovaný zástupce zřizovatele
Ing. Markéta Křížová jmenovaný zástupce zřizovatele
Pavlína Řepíková zvolený zástupce oprávněných osob
Pavla Dudlová zvolený zástupce oprávněných osob

 


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

2020/2021
ZÁPIS Č. 1 (22. 9. 2020)

2019/2020
ZÁPIS Č. 1 (24. 9. 2019)
ZÁPIS Č. 2 (4. 2. 2020)
ZÁPIS Č. 3 (3. 6. 2020)

 


DOKUMENTY

 JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ