ilustrační obrázek

ŠKOLSKÁ RADA

EMAIL
skolskarada@zs-komarov.cz


 VOLBY 2021

 

4. 10. 2021

VÝSLEDKY VOLEB OPRÁVNĚNÝCH OSOB DO ŠKOLSKÉ RADY

1. Dudlová Pavla
2. Vokounová Miroslava
3. Šinknerová Markéta
4. Havlíková Kateřina
5. Huikari Veronika

 

VÝSLEDKY VOLEB PEDAGOGŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

1. Vajnerová Jana
2. Hošková Ilona
3. Šustová Petra
4. Černá Lucie
5. Jindrová Ludmila

 

16. 9. 2021

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali k volbám do školské rady, které proběhnou:
23. 9. 2021 7:30 - 17:00
24. 9. 2021 8:30 - 14:00
Hlasovací lístek prosím označte a listinu vložte (možno i prostřednictvím dětí) do volební urny, která bude umístěna ve vestibulu školy. 

KANDIDÁTNÍ LISTINA

 

11. 6. 2021

Vážení rodiče,

v roce 2021 končí tříleté funkční období školské rady. Členové školské rady se volí z kandidátů oprávněných osob (zástupci nezletilých žáků), pedagogů (zástupců školy) a dalších osob volených zřizovatelem školy. V souladu s § 21 ods. 1 písm. c) a odst. 2 Školského zákona je volební právo osobním právem každého zákonného zástupce žáka.

Nejpozději 30 dní před konáním voleb budou všechny oprávněné osoby vyzvány k navrhnutí kandidátů. Nejpozději 7 dní před termínem konání voleb zveřejní přípravný výbor seznam kandidátů. Hlasování proběhne ve stanovený termín vhozením volebního lístku do volební urny. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb. 


 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada (se):

  1. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 


 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 

Mgr. Ilona Hošková zvolený zástupce pedagogů
Mgr. Jana Vajnerová zvolený zástupce pedagogů
Bc. Regina Hourová jmenovaný zástupce zřizovatele, předseda ŠR
Ing. Markéta Křížová jmenovaný zástupce zřizovatele
Pavla Dudlová zvolený zástupce oprávněných osob
Miroslava Vokounová zvolený zástupce oprávněných osob

 


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

2023/2024
ZÁPIS Č.4 (9. 5. 2024)
ZÁPIS Č.3 (28. 2. 2024)
ZÁPIS Č.2 (24. 1. 2024)

2022/2023
ZÁPIS Č.1 (19. 10. 2022)

2021/2022
ZÁPIS Č. 3 (7. 3. 2022)
ZÁPIS Č. 2 (10. 1. 2022)
ZÁPIS Č.1 (21. 10. 2021)

2020/2021
ZÁPIS Č. 1 (22. 9. 2020)

2019/2020
ZÁPIS Č. 1 (24. 9. 2019)
ZÁPIS Č. 2 (4. 2. 2020)
ZÁPIS Č. 3 (3. 6. 2020)

 


DOKUMENTY

 JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ