foto školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola T. G. Masaryka Komárov byla založená v roce 1929. Čestný název nese po prvním československém prezidentovi. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem je městys Komárov.

ZŠ T. G. Masaryka je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání skoro 300 dětem ve věku od šesti do patnácti let. K silným stránkám školy patří dobré podmínky pro výuku informatiky, učebny s interaktivní tabulí, plně vybavená chemická laboratoř a učebna přírodních věd, práce žáků na projektech, pořádání škol v přírodě, GO kurzů a lyžařských výcviků, velmi úspěšná účast žáků v okresních a krajských sportovních soutěžích, organizování sportovních turnajů i pro okolní školy, velmi dobrá práce školní družiny, péče o integrované žáky na 1. i 2. stupni ZŠ a organizovaná mimoškolní činnost (zájmové kroužky). Škola pro žáky nabízí několik kroužků ve spolupráci se střediskem volného času – Domečkem Hořovice a probíhá zde výuka hry na hudební nástroje SZUŠ s.r.o. Králův Dvůr.

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z okolních obcí, které nemají vlastní školu (Jivina, Ptákov, Chaloupky, Neřežín, Malá Víska, Kleštěnice) a do šestého ročníku přichází žáci z málotřídní ZŠ Osek. Škola má také vcelku dobré sportovní zázemí pro kolektivní sporty (tělocvična v budově školy). K dalším tělovýchovným aktivitám využívá škola tréninkové i fotbalové hřiště fotbalového klubu Komárov, která se nachází v těsné blízkosti školní zahrady. Dále mají žáci k dispozici učebnu výpočetní techniky, hudební výchovy, školní dílnu, chemickou laboratoř a vybavenou učebnu přírodních věd a také audiovizuální techniku umístěnou v jednotlivých učebnách.


ÚDAJE O ŠKOLE

 


HISTORIE

28. září 1929 byla na soutoku tří potoků - Červeného, Rohlovského a Jalového - slavnostně otevřena Masarykova obecná a měšťanská škola. Stojí nedaleko centra na pokraji obce, obklopena poměrně rozlehlou zahradou. Ta je z části ovocným sadem se zelinářskou zahradou a okrasným prostranstvím lemovaným vzrostlými lipami.

Do základního kamene byla uložena pamětní listina s podpisy všech zainteresovaných osobností tehdejší doby s tímto věnováním:
,,Nechť budova tato je chrámem vědění, lásky a statečnosti. Kéž ti, co přijdou sem s touhou po duševním nasycení, dosáhnou ho a odejdou odtud se srdci naplněnými láskou k vlasti a k celému lidstvu, kéž čerpají tu ze studnice ryzí pravdy a jsou provždy statečnými ochránci pravdy té.“

Prvním ředitelem školy byl od otevření do června roku 1933 pan Josef Šrámek.

Obecná škola sloužila pouze dětem z Komárova a měšťanská škola byla spádovou pro obce Zaječov, Jivina, Olešná, Chaloupky, Neřežín, Malá Víska, Mrtník a Osek. K osmdesátému výročí narození prezidenta T. G. Masaryka byla na školním dvoře 7. března 1930 zasazena lípa.

V době okupace, koncem školního roku 1940, byl odstraněn čestný název „ Masarykova " z průčelí budovy, razítek i úředního užívání. Čestný název „ZŠ T. G. Masaryka“ byl obnoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČSR s podpisem tehdejšího ministra Adama 7. března 1990 ke 140. výročí narození T. G. Masaryka.

Na počátku školního roku 1996/1997 byla slavnostně otevřena přístavba školy, ve které je umístěna rozsáhlá jídelna, kancelář ekonomky, učebna estetické výchovy, výpočetní techniky a dvě učebny prvního stupně.

Během existence školy se počet žáků s klesající tendencí různě měnil.
K 1. září 2005 navštěvovalo školu v 15 třídách 327 žáků. Staralo se o ně dvacet pedagogů, tři vychovatelky školní družiny, šest kuchařek a pět správních zaměstnanců.
K 1. září 2020 škola eviduje ??? žáků v 15 třídách. Na škole působí 6 pedagogů prvního stupně a 15 pedagogů druhého stupně. Při výuce pomáhá 7 asistentů pedagoga. Ve školní družině působí 3 vychovatelky. Dále na škole pracuje 6 kuchařek a 6 správních zaměstnanců.

Současný školní obvod tvoří obce Chaloupky, Malá Viska, Neřežín, Jivina a od šestého ročníku Osek. Ve škole jsou vítáni a školu navštěvují i žáci z jiných obcí v okolí Komárova, stejně jako děti cizinců, kteří v Komárově žijí a pracují.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ